İçme Suyu Şebekeleri

img9286

1

 

Klorlama

İçme suyu dezenfeksiyonunda kullanılacak yöntemler teknik ve ekonomik olarak su arıtma uygulamalarına uygun olmalıdır. Klor dezenfeksiyonu ve amonyak ilavesi, diğer yöntemlere göre daha basittir (VENLYT hariç) ve ülke genelinde cok yaygın uygulanmaktadır.

Klor suya genelde elementer klor (klor gazı), sodyum hipoklorür solüsyonu (çamaşır suyu) veya katı kalsiyum hipoklorür şeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulamaların her biri suda serbest klor oluşumuna neden olan uygulamalardır ve klorla dezenfeksiyon denildiğinde bu üç uygulamadan birisi akla gelir.

Klor, içme suyu içerisinde bulunan bazı organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girer ve dezenfeksiyon yan ürünleri olarak trihalometan (THM) oluşturur. Klor konsantrasyonu ve organik-inorganik madde miktarı arttıkça, THM oluşumu da artar.

THM, kanserojen etki yaratabilen maddelerdir. Bu nedenle, Türkiye’de uygulanmakta olan içme suyu kalite standartlarına göre toplam THM konsantrasyonunun 100 μg/l değerini aşmaması gerekmektedir. Geçen yılları göz önünde bulundurarak bu değer 50 % düşürülmüştür. Ve ilerideki yıllarda da bu eğilim devam edecektir.

25730 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te şebekenin uç noktalarında serbest klor miktarının en fazla 0,5 mg/l olması gerektiği belirtilmiştir.

YENİ, SAĞLIKLI VE MODERN YÖNTEM: VENLYT

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre musluk sularında minimum 0,2 mg/l serbest klor konsantrasyonu bulunması gereklidir. şebekede izin verilen maksimum serbest klor konsantrasyonu ise temel olarak toplam THM oluşumu ile sınırlandırılmaktadır.

VENLYT ile içme su işlemesi ECA (elektrokimyasal olarak akifleştirilmiş su) VENLYT, su ve tuz dan, bizim patentimizde olan diyaframaliz hücresinde üretilir. Bu yöntemin özelliği Anot ve Katot hücrelerinin birbirinden bir diyafram ( özel kaplamalı ve geliştirilmiş membran) tarafından ayrılmış olmasıdır.

Kompleks bir elekrokimyasal işlemden geçen Sole (tuzlu su) Anot tarafından VENLYT (yüksek oksidantlı bir sıvıdır) , Katot tarafından bazik (Katolit) bir sıvı verir.

VENLYT in en belirgin özelliği mikroplara (Patojenlere) karşı çok etkin olması ve aynı zamanda çevreciliği ve maliyeti ön planda tutarak bunu başarmasıdır. Bu etkinliği yüksek bir Redoks değeri (1300 mV) ile sağlar.
(Su hücrelerine elektrik gerginlik yüklenir) VENLYT düşük bir elektrik gerginliği ile zararlı Bakterileri ve tüm Patojenleri imha eder.

VENLYT içme su işleminde ve korumada mükemmel bir yöntem: Avantajları:

·> VENLYT sistemi modülerdir ve istenildiği miktarda stasyoner olarak (kulanım yerinde) üretilir.

·> Su içinde kalıcı etkisi vardır. Bu da su kalitesini tesisat boyunca positif etkiler.

·> Bütün Patojenleri tesisat içinde ve depolama havuzlarında imha eder.( bakteri, virüs, mantar, algleri ve sporları dahil)

·> En ufak dozajlarda bile etkindir.

·> Herhangi bir tehlikesi veya yan etkisi yoktur, tüketilen yerde üretile bilindiği için lojistik ve depolama masrafı yoktur.

·> Tesisatlardaki bütün biyofilmleri imha eder ve bakterilerin üreme zeminini yok eder.

·> VENLYT etkinliğini sıcak suda kaybetmez ( 60 º C kadar)

·> Toksik kloraminler veya trihalometan üretmez.

·> Günışısı ve klor temasında toksik bromat ve bromatorganik yan ürünleri üretmez.

·> Sudan koku ve istenmeyen tatları alır.

·> Demir, mangan ve magnesiyum gibi ağırmetalleri okside eder.

·> Pestisitleri ve hormonları imha eder.

·> Bulantı rengini azaltır.

·> Kullanımı ve uygulanması oldukça basittir.

·> Mükemmel olarak çok kontamine olmuş sularda dahil kullanıla bilir. ( Yer altı veya Kuyu suları)

VENLYT çok gelişmiş ve etkin bir biyositdir. Hem ekonomik aynı zamanda güvenilir olarak içme sularında küçük tesisatlarda veya büyük şebekelerde dezenfekte eder ve içme suyunda gereken kaliteyi ve güvenceyi sağlar.